ಮೂಢ ಉವಾಚ - 395

Submitted by kavinagaraj on Sat, 09/15/2018 - 17:07
ಚಿತ್ರ

ಇಹಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು ಪರಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು
ಉಭಯ ತತ್ತ್ವಗಳ  ತಿಳಿದು ಸಾಗುತಿರಬೇಕು |
ಲೋಕಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವ ದಾಟೆ
ಅಮರತ್ವ ತಾನದೊಲಿಯದಿಹುದೇ ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet