ಮೂಢ ಉವಾಚ - 399

Submitted by kavinagaraj on Wed, 09/26/2018 - 07:04
ಚಿತ್ರ

ನೀ ಮಾಡಿದುಪಕಾರ ಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು
ಉಪಕಾರಕುಪಕಾರ ಬಯಸದಿರಬೇಕು |
ಉಪಕಾರ ಬಯಸುವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವರಲ್ತೆ
ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಕನಸ ಕಾಣದಿರು ಮೂಢ ||

Rating
No votes yet