ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ-೧೭

ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ-೧೭

ಯಾರು ಹೇಳಿದರೇನು
ಸಂಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದ
ಕವಿತೆ ಗೀಚುವ ಗೀಳೆಂದು ?

ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿತು ಮನವು
ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ
ಆನಂದಾನುಭೂತಿಯೇ ಮೇಲೆಂದು !

Rating
No votes yet

Comments