ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟ

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟ

ಚಿತ್ರ

ಮನಸ್ಸು ಮರ್ಕಟನಂತೆ ,ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಾಟದಂತೆ,ಚಂಚಲವೂ,ಸಂತೋಷವು ಪ್ರವಹಿಸಬಲ್ಲದು . ಅದನಾರರಿಯರೋ ಜಗದೊಳಗೆ,ಈ ಮನದೊಳಗೆ ಅಳಿಯದು.

Rating
No votes yet

Comments

Submitted by ravindra n angadi Thu, 03/24/2016 - 17:15

ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲನ ವಲನಗಳೇ ಹಾಗೇ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಡುವುದು ನಿಜ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು