ಹಣ್ಣ ಕೇಳಿತು

ಹಣ್ಣ ಕೇಳಿತು

ಹಣ್ಣ ಕೇಳಿತು ಬಾಲ್ಯ
ಹೆಣ್ಣ ಕೇಳಿತು ಹರೆಯ
ಕೂಡಿಸುತ ಹೊನ್ನ
ಹಣ್ಣು ಕೇಶದ ಬಣ್ಣ
ಮುಪ್ಪು ಕರೆಯಿತು ಮಣ್ಣ

Rating
No votes yet

Comments