ಹನಿ ಕತೆ‍: ಸಂಕಟ‌

ಹನಿ ಕತೆ‍: ಸಂಕಟ‌

ಚಿತ್ರ

ಮಗನನ್ನು ಅಪಹರಣಕಾರರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು..ಆಕೆ ಅಳುತಿದ್ದಳು...ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುನಾಯಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ  ಅನ್ನ ಕೂಡಾ ಮುಟ್ಟದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿತ್ತು.ಅದರ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೆಹಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.....!!

 

 

 

ಚಿತ್ರ‌ ಕ್ಱಪೆ:www.vetstreet.com

Rating
No votes yet

Comments