ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಗಮ

ಹಳೆವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮಾಗಮ

ಚಿತ್ರ
ಶಾಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ದಶಕ ಸರಿದವು ಹಳೆ ಗೆಳೆಯರೀಗ ಕಲೆತೆವು ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆವು ನಗೆಯ ಬಿರಿದೆವು ಅರಿತು ಹೊಸತುಗಳ ಕಲಿತೆವು ತರಗತಿಯಲ್ಲವನಂದು ಮೊದಲಿಗ ಈಗ ಖುಷಿಯ ಬಾಣಸಿಗ ಅಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚ ಹುಡುಗ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರ ಮಾಲೀಕ ಸುಂದರಾಂಗ ಶೋಕೀವಾಲ ಹೆಸರುಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲ ಯಾರ ಗಮನಕು ಬೀಳದ ಪೋರ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಥೆಗಾರ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಗೋತಾ ಹೊಡೆದವ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದವ ಸೇನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕಮಾಂಡರ ಜೀವನದ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಗೂಢಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಹೊದಿಕೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸದು ಹೂರಣ ಮತ್ತೊಳಗಿನ ತಿರುಳು ಶಾಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ದಶಕ ಸರಿದವು ಹಳೆ ಗೆಳೆಯರೀಗ ಕಲೆತೆವು ಗುರುತು ಹಿಡಿದೆವು ನಗೆಯ ಬಿರಿದೆವು ಅರಿತು ಹೊಸತುಗಳ ಕಲಿತೆವು (ಮೂಲ ಕವಿ: ತಿಳಿಯದು) (ಇಂಗ್ಲೀ಼ಷಿನಿಂದ ಭಾವಾನುವಾದ) (Pic courtesy:Pixabay)
Rating
Average: 3.8 (4 votes)