ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ

ಚಿತ್ರ

ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ |
ಈ ನಾಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ||ಪ||

ಅ ಶರಧಿಯಂತೆ ಗಂಭೀರ, ತುಹಿನ
ಗಿರಿಯಂತೆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಭೀಮ ||
ಕರುಣೆ ಸಮತೆ ಬಲು ನಿಷ್ಟುರತೆಯ ಗುಣ
ಪೂರ್ಣ ಶರಣ ಪ್ರೇಮ ||೧||
ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ |
ಈ ನಾಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ||ಪ||

ತನಗಾಯ್ತು ಬವಣೆ ಎಂದಳಲಲಿಲ್ಲ
ಧರ್ಮವನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ ||
ಬೇಸರಾಯ್ತು ತನಗೆಂದುಕೊಂಡು
ಕರ್ತವ್ಯ ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ||೨||
ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ |
ಈ ನಾಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ  ||ಪ||

ಭೋಗಕಿಂತ ಬಲು ತ್ಯಾಗ ಮೆರೆಸಿ
ಮನುಕುಲಕೆ ಹಿರಿಯನಾದ ||
ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತ
ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮವಾದ ||೩|| 
ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ |
ಈ ನಾಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ  ||ಪ||

ಶ್ರೀರಾಮ ಬಳಗ ಬೇಕೀಗ ಭುವಿಗೆ
ಸಜ್ಜನರ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ||
ಹತ್ತಲ್ಲವೀಗ ನೂರಾರು ಮುಖದ
ರಾವಣರ ಸೋಲಿಸಲ್ಕೆ ||೪||
ಹೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ |
ಈ ನಾಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ  ||ಪ||

                                                           - ಸದಾನಂದ

 

 

Rating
No votes yet

Comments