ಇಂದಿನ ಸಮಷ್ಯೇ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದೇ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ/

ಇಂದಿನ ಸಮಷ್ಯೇ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂದೇ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಗವೇ/

ಚಿತ್ರ

ನಾವು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತನ ರೈತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡವೇ ಅವನ ಸಾಲ ಭಾಧೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಿರ್ದಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಿರವಿ,ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸರಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಏಕೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ /ಸುಧಾರಣೆ

ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಮೈಸೂರು

ಕುಂದಾಪುರ ನಾಗೇಶ್ ಪೈ.

Rating
No votes yet