ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ - 'ಕಾಲೇಜು ರಂಗ' ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್

ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ - 'ಕಾಲೇಜು ರಂಗ' ಚಿತ್ರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್

ಗೆಳೆಯರೆ,
 
 ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಬರೆಯುವ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು. "ಕಾಲೇಜು ರಂಗ" ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡೇತರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.opensubtitles.org/en/search/imdbid-231375/sublanguageid-all/moviename-college%20ranga
 
-ವಿಶ್ವನಾಥ್

Rating
No votes yet