ಮೂಢ ಉವಾಚ - 379

ಮೂಢ ಉವಾಚ - 379

ಚಿತ್ರ

ಮೊದಲಿನಂತುದಿಸುವರು ರವಿ ಸೋಮರು
ತಿರುತಿರುಗಿ ಜನಿಸುವುವು ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳು |
ಎಡೆಬಿಡದ ಸೋಜಿಗಕೆ ಮೊದಲು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ
ಕೊನೆ ಮೊದಲಿರದವನ ಆಟವಿದು ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet