ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲು

ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲು

ಚಿತ್ರ

ಸಲಹೆ ಕೊಡೊ ನಾಲಿಗೆಗಿಂತ,ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಕೈ ಮೇಲು
-ಎಸ್.ಕೆ

Rating
No votes yet