ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಹಾಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಾಲುಗಳು

ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಂತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ
ಯಾರ ಸಲಹೆಗೂ ಕಿವಿಕೊಡಬೇಡಿರೆಂದು
ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದ
ಸಾಮಾನ್ಯಜೀವಿ ಗೊಣಗುತ್ತಿದ್ದ
ಮೊದಲು ನೀನು ಸಲಹೆ ಕೊಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸೆಂದು
-ಎಸ್. ಕೆ

Rating
No votes yet