ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು

Image
ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ/ಕವಿಯ ಹೆಸರು
ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜರಾವ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು - ೫೭೦೦೧೨

Test 2