ಕುದುರೆಮುಖದ ಚಾರಣದ ಚಿತ್ರಗಳು - ೧

ಕುದುರೆಮುಖದ ಚಾರಣದ ಚಿತ್ರಗಳು - ೧

ಬರಹ

ಕುದುರೆಮುಖದ ಚಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ

ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

 

1) ಚಾರಣದ ಮೊದಲ ಹಂತ

 

2) ಜೀಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ

 

3) ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು

 

4) ಜುಳುಜುಳು ನಾದ

 

5) ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ

 

6) ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ

 

7) ಅಬ್ಬ

 

8) ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ

 

9) ನಾನೂ ನನ್ನ ಕನಸು!

 

10) ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾದಿ

11) ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಸಾಲೇ

 

12) ನೇಸರಾ ನೋಡು

 

13) ಈ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಲಿ

 

14) ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ನೀರ ಹನಿಯ

 

15) ಎಲೆ ಹೊಂಬಿಸಿಲೆ

 

16) ಗಿರಿ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ

 

17) ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ

 

18) ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು  - ಅನ್ವೇಷಣೆ

 

19) ಗೆಳೆಯ ಜಾರಿಬಿದ್ದಾಗ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಭ್ರಮ

 

20) ಎಂಥಾ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡು

 

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು