ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತು

ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತು

ಬರಹ

 

ಗುಂಡ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದ, ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ,
"ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿನಿ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೈ ಬೈ, ಟಾಟ..
ಹಾ!,.ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.........ತಗೊ ಈ ನನ್ನ ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳು ಚಿನ್ನ"
ಗುಂಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಿಂದ ಇದೇನಿದು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎವತ್ತು ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತಾಇದ್ದಾರೆ,
"ಅದೇನ್ರೀ, ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತಾಯಿದ್ದೀರಾ!!!!
"ನನ್ನ ಚಿನ್ನಾ.......,  ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನಗೆ, ಎರಡನೆಯದು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ"
ಗುಂಡಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿದು ಹೋಯಿತು, ಕೈಗೆ ಏನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿರೋಳೂ,
ಕೋಪದಿಂದ "ಅಂಗೇನಾದರು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತಿನಿ" ಎಂದಳು.
"ಅಯ್ಯೊ ನನ್ನ ಬಂಗಾರಿ, ಯಾಕಿ ಕೋಪ ತಾಪ!!!!, ನೋಡು ಆವೆಶ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 
ನನಗೆ ಇರೋದೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಅದನ್ನು ಮರೆತು, ಮೂರು ಕಾಲು ಅಂತ ಇದ್ದೆಯಲ್ಲ!!!" ಎಂದ ತಣ್ಣಗೆ,
ಗುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಪದಿಂದ "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಳಲ್ಲ ಆ ಕಾಲು"
ಒಮ್ಮೆ ಜ್ನಾಪಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಂಡ, ಯಾಕಿದ್ದೀತಪ್ಪ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ.

ಗುಂಡ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ದ, ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ,

"ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿನಿ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ, ಬೈ ಬೈ, ಟಾಟ..

ಹಾ!,.ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.........ತಗೊ ಈ ನನ್ನ ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳು ಚಿನ್ನ"

 

ಗುಂಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ದಿಂದ ಇದೇನಿದು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ಈದಿನ ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತಾಇದ್ದಾರೆ,

"ಅದೇನ್ರೀ, ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಸಿಹಿಮುತ್ತುಗಳು ಅಂತಾಯಿದ್ದೀರಾ!!!!

"ನನ್ನ ಚಿನ್ನಾ.......,  ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನಗೆ, ಎರಡನೆಯದು ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ"

ಗುಂಡಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿದು ಹೋಯಿತು, ಕೈಗೆ ಏನಾದರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿರೋಳೂ,

ಕೋಪದಿಂದ "ಅಂಗೇನಾದರು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತಿನಿ" ಎಂದಳು.

ಗುಂಡ, ಯಾಕಿದ್ದೀತಪ್ಪ ಗ್ರಹಚಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ.