...ನೀನಿಲ್ಲದೆ...

Submitted by ವೈಭವ on Fri, 11/30/2007 - 09:25
ಬರಹ

ನೀನು ಬಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬಿದ್ದೆ,
ಎದ್ದು ಬರುವ ಎದೆಯಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ,
ನೀ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸುವೆಯಾ?
ನಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿರುವೆ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category)