ಲಾಟರಿ ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ-ಸಂಪದ ಮಿತ್ರರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು-ರಘೋತ್ತಮ್ ಕೊಪ್ಪರ

ಲಾಟರಿ ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ-ಸಂಪದ ಮಿತ್ರರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು-ರಘೋತ್ತಮ್ ಕೊಪ್ಪರ

ಬರಹ

ಲಾಟರಿ ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ-ಸಂಪದ ಮಿತ್ರರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು-ರಘೋತ್ತಮ್ ಕೊಪ್ಪರ
ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಯು ವನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರ್ರಮೊಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದೆಂತಾ ಚೋಕ್ ಅಂತೀರಾ. ನಾನು ಓದಿದೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇದೆನಪಾ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಿ, ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಎಂಬ ನೂರಾರು ಆಸೆಗಳು ತಟ್ಟನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಾದರೂ, ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಳ್ಳಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಓಡಿದವು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದರೂ ಬಂದಿತೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯೂ ಇನ್ನು ಮನದಳ್ದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಂಥಹ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹತ್ತುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅಂಥಹ ಮೇಲ್ ನಿಂದ ಮೋಸವೇನಾದರೂ ಆಗುವ ಸಂಭವಗಳಿವೆಯಾ. ಸಂಪದ ಮಿತ್ರರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುವೆ. ಆ ಮೇಲ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತೊ ಹಾಗೇ ಕಾಪಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿನಿ.

Your email address won 1,000,000.00 (One Million Great Britain Pounds) as one of the 10 jackpot winners in this draw. You have therefore won the sum of 1,000,000.00 (One Million Great Britain Pounds). The! draws registered as Draw number one was conducted in Brockley, London United Kingdom on the 1st of December 2007. These Draws are commemorative and as such special.

Please be informed by this winning notification, to file your claims, you are to make contact with your designated agent who shall by duty guide you through the process to facilitate the release of your prize. To file for your claim Please Contact your fiduciary agent