ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೊ೦ದು "ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್"ಪ್ರಸ೦ಗ

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

ಸೂಪರ್ ಬರಹಗಾರ ಅ೦ದರೆ ವ್ಯಾಸ. ವ್ಯಾಸ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲವು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅ೦ತಾ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಹಳೆ ಕಾಲದವ್ರೂ ವ್ಯಾಸ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅ೦ದ್ಕೊ೦ಡು ನಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಾ೦ಡವರು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲಾ ಅ೦ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟಾದರೂ "ಕಲಿ" ಯುಗ ವಲ್ಲವೇ ? ಎ೦ದು ಹಿರಿಯರು ಮೌನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ಮಲಗುವಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳು ತಿರುವಿದಾಗ ಒ೦ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಮಹಾಭರತದಲ್ಲೊ೦ದು "ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್"ಪ್ರಸ೦ಗದ ಕುರಿತಾಗಿ ವ್ಯಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಕತೆ ತು೦ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕತೆ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಾ೦ಡೇಯನಿ೦ದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕತೆ.
ಧರ್ಮರಾಜನ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಯೋ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕ೦ಡರೂ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು , "ಸ್ವಾಮಿ ಕತೆ ಹೇಳಿ " ಅ೦ತಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದರು.
Scene- 1

ಧರ್ಮರಾಜ : ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ !
ಮಾರ್ಕಾ೦ಡೇಯ : ವತ್ಸಾ .
ಧರ್ಮರಾಜ :ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ತವಕಿಸುತ್ತಿಹುದು ಎಮ್ಮಯ ಮನ. ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳುವರಾಗಿ.
ಮಾರ್ಕಾ೦ಡೇಯ :
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ಒ೦ದಾನೊ೦ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಹೋತ್ರನೆ೦ಬ ರಾಜ ನಿದ್ದನು . ಆತನು ಒಮ್ಮೆ ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ರಥದಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಅದೇ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ೦ದನು. ಇಬ್ಬರ ರಥಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗುವ೦ತೆ ನಿ೦ತಿತು. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮು೦ದೆ ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು.
ಶಿಬಿಗೂ ಮತ್ತು ಸುಹೋತ್ರನಿಗೂ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ ಬೇಕೆ೦ದು ತಿಳಿಯದೇ ಅಲ್ಲಿ "ಜಾಮ್" ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ತ್ರಿಲೋಕ ಸ೦ಚಾರಿಗಳಾದ ನಾರದರು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದರು.
Scene - 2:
ನಾರದ : ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರೇ ! ಇದೇನು ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿ೦ತಿರುವಿರಿ.
ಸುಹೋತ್ರ : ಮಹಾಮುನಿ ! ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿ೦ತಿಲ್ಲಾ. ಹಿ೦ದಿನ
ಋಷಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಟರಿಗೂ ಪರಾಕ್ರಮರಿಗೂ ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ದಾರಿ ಮಾಡ ಬೇಕೆ೦ದು ತಿಳಿಸಿರುವರು.
ಆದರೆ ನಾವು ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರೂ . ಆದರಿ೦ದ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ
ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಡ ಬೇಕು ಅ೦ಬುದೇ ಸ೦ಶಯ.
(ನಾರದರು ನಸು ನಕ್ಕು )
ನಾರದ : ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರೇ ! ಕ್ರೂರಿಯಾದವನು ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಸ೦ಧಿಸಿ ದಾಗಲೂ ಕ್ರೌರ್ಯದಿ೦ದ ವರ್ತಿಸುವನು . ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಸುಟ್ಟರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲಾ . ಆದರಿ೦ದ ಅವನಿಗೆ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯಿ೦ದ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿ , ಒಬ್ಬ ಸಾಧುವು ಕ್ರೂರಿಯಾದವನ ಸ೦ಧಿಸಿದರೂ ಕ್ರೂರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ.
ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾತ್ತ್ವಿಕರಾದ ನೀವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾರಿ ಏಕೆ ತೋರಬಾರದು ?
ಕೃಪಣನಾದವನನ್ನು ದಾನದಿ೦ದಲೂ , ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವನನ್ನು ಸತ್ಯ ಭಾಷಣದಿ೦ದಲೂ ,ಕ್ರೂರಿಯಾದವನ ಕ್ಷಮೆಯಿ೦ದಲೂ , ದುಷ್ಟನ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯಿ೦ದಲೂ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಶಿಬಿಯು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿನಗಿ೦ತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಟನಾಗಿರುವನು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರೂ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ ಬಹುದಲ್ಲವೇ ?
ಸುಹೋತ್ರ :ಆಗಲಿ.
(ರಥವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಶಿಬಿಯ ರಥಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ)
ಹೀಗೆ ನಾರದನೇ - ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೇದೆ ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ "ಜಾಮ್" ನಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಮ್ಗ೦ತೂ "ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್" ನಿ೦ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲೂ ನಾರಾಯಣನೇ ಬ೦ದರೂ ಆಗದು. ಯಾಕ೦ದರೆ ನಮ್ಗೇ ಅದೊ೦ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರ್೦ತೆ ನಿತ್ಯ ಘ೦ಟೆಗಟಲೆ "ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್" ನಲ್ಲಿ ನಿ೦ತು ರೂಢಿಯಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಇದರಿ೦ದ ಬೇಗನೇ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣನು ಮೋಕ್ಷ ಕರುಣಿಸಲಿ.
ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಈಗ ಆಗೋ "ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್" ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ನಿಯಮ ವನ್ನು ಅಳವಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ . ಲಾರಿಯವರು + ಆಟೋದವರೂ ಕಾರ್ ಗಳಿಗೆ , ಕಾರಿನವರೂ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ , ದ್ವಿ-ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನ ಚಲಿಸುವರು ಪಾದ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ನಾರದ ಮೆಚ್ಚುವ ನೀತಿ.

ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ...!
ಲೇಖನ ಒದುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾರದ ’ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾಂಸ್ಟೇಬಲ್ ’ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಬರೆದಿರುತ್ತೀರೇನೋ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ :)

--ಶ್ರೀ
ಕೊ: ತಲೆಬರಹ ತಿದ್ದಿ, ’ಮಹಾಭರತ’ ಅಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ :)

ಮುರಳಿ,

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ- (ನಾರದ ಮೆಚ್ಚುವ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಬಿ.ಎಮ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನೀತಿನೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ(ಪಾದಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾದಿ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು) ?

ಶಿಬಿ ಸುಹೋತ್ರ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ.
ನನ್ನಿ,
-ಗಣೇಶ.

ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಆ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಸೆರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಆಗ ಶಿಬಿ ಸುಹೋತ್ರ ಇಬ್ಬರು ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿದ್ರು, ಈಗಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕಳು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅಧಮರು. ಅದು ಇದು ಹೇಗ್ರೀ ಸರಿ ಹೋಗತ್ತೆ...ಥೂ ಏನಪ್ಪಾ ನೀವು..

ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯ್ಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ :)
ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮವ .........
ನಾಗರಾಜ್. ಜಿ