ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು

Submitted by muralihr on Mon, 03/16/2009 - 19:52
ಬರಹ

ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಕೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು
ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

1. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ ನಿಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೇ ನಾಲ್ಕು ಹನಿಯ ಚೆಲ್ಲಿ.
2. ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ..ಗಂಗಾವತರಣ
3.ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ
4.ಕಾವೇರಿ.
5.ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕಿಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟೂ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ.