ಹನಿಗವನಗಳು

Submitted by tvsrinivas41 on Wed, 08/03/2005 - 19:24
ಬರಹ
ಬೇಲೂರಿನ ಮೂರ್ತಿ ನನಗಾಯಿತು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲಗೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಟಾನಿಕ್ಕು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಳವ ನಾನು ಕಾಲು ಇದ್ದರೂ ಕುರುಡ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುವಾತನೇ ದೇವನು ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವನೆ ದೇವನು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವೆ ಸಿಹಿಯಾದ ವಾಸನೆಯ ಆಘ್ರಾಣಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಗೀತವನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನವ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವೆ
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category)