ಓದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು-280 ಎರಡು ಗುಡುಗುಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಂಚು

Submitted by ASHOKKUMAR on Thu, 06/18/2009 - 09:46

 ಸವಳುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಂಗಿಸುವಿಕೆ

----------------------------------

ಮಹಾನೋವುಗಳು

-----------------------------------

 

ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ - ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲ!

-----------------------------------------

ಎರಡು ಗುಡುಗುಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಂಚು

------------------------------------------

ರಸ್ತೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ - ಮಾಡುವಿರಾ ದುರಸ್ತಿ?

--------------------------------------------

kp

(Padmanabha/Kannadaprabha)

----------------------------------------------

 

hindu

(Keshav/Hindu)

-----------------------------------------------

toi

(Ninan/TOI)

--------------------------------------------------------

dna

(Manjul/DNA)

------------------------------------------

aa

(Sudhir/Asian Age)

--------------------------------------------------------

vk

(Chandra/VK)

-------------------------

prajavani

(Mohammed/Prajavani)

-------------------------------------

ಎವರೆಸ್ಟ್ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು

--------------------------------------

ಮರಣದ ನಂತರ...

]--------------------------------

ದಿಕ್ಕುಗಳ ಹೆಸರು ಹಾಗೇಕೆ?

---------------------------------

(Prajavani)

----------------------------------------------

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ

------------------------------------------

Rating
No votes yet