ಓದಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು-282 ಹಣವೇ ನಿನ್ನಯ ಗುಣ

Submitted by ASHOKKUMAR on Sat, 06/20/2009 - 06:21

 

 

toi

(Ninan/TOI)

-------------------------------------------------------

dna

(Manjul/DNA)

--------------------------------------------

hindu

(Keshav/Hindu)

---------------------------------

vkvk

----------------------------------------------

kp

(Kannadaprabha)

-----------------------------------

ಯಂತ್ರ - ಮಾನವ ದ್ವಂದ್ವ !

-------------------------------

ಹಣವೇ ನಿನ್ನಯ ಗುಣ

-------------------------

ತಿರುಗಾಟದ ಜ್ಞಾನ

----------------------------

ಅಪ್ಪ-ಮಗ(ಳು)

---------------------------

ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯ ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Rating
No votes yet