ಭಾರತದ Budget

Submitted by kiruiscool on Sat, 06/20/2009 - 23:44

ಇನ್ನೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ Budget ಅಧಿವೇಶನ ಶುರು aguthade.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ondara ಮೇಲೆ Ondu Budget ಗಳು ಆದವು ಆದರೆ ಯೇನೂ ಪ್ರಯೊಜನ ಇಲ್ಲ.ಭಾರತದ ಸ್ಥಿಥಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ.

Abraham Linclon ಹೇಳಿದ್ದು For the People , By the People , and To the People.

ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ.. For the Politicians , By the Politicians and To the Politicians.

Rating
No votes yet