ಪ್ರೇಮ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮ

Submitted by gnanadev on Fri, 11/19/2010 - 08:18
ಬರಹ


ಗೆಳತೀ,
ನಿನ್ನ

ಹುಚ್ಚು
ಪ್ರೇಮದ
ನಶೆಯಲ್ಲಿ
ಕೊಚ್ಚಿಹೋದವು
ನನ್ನೆಲ್ಲ್ಲ
ಕಾಪಿಟ್ಟ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ
ಥೀಯರಿಗಳು...
......
......
ಅದೇ
ಹುಚ್ಚು
ಪ್ರೇಮದ
ನಶೆ
ನನ್ನನ್ನು
ದಡಕ್ಕೆ
ಬೀಸಿ ಒಗೆದಾಗ
ದೂರದಲ್ಲಿ
ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ
ಥೀಯರಿಗಳು
ಮೆಲ್ಲಗೆ
ನಗುತ್ತಿದ್ದವು
ತೆರೆದ ಬಾಹುಗಳಿ೦ದ.....

 

(ಹನಿಗವನ)

Comments