ಬಾರದು .. ಬಾರದು

Submitted by rajut1984 on Tue, 07/31/2012 - 14:25
ಬರಹ

ಮೌನನ ಸುಡಬಾರದು

ಮಾತನ್ನ ಮರಿಬಾರದು

ಯೌವನ ಕದಿಬಾರದು

ಕಾವ್ಯನ್ನ ಕಾಯಿಸಬಾರದು !