ಕಸ

Submitted by vbamaranath on Wed, 12/26/2012 - 07:45
ಬರಹ

ಆಳುವವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ

ಕಸವೇ ತುಂಬಿರಲು,

ಎದುರಿಗಿರುವ ಕಸವ

ತೆಗೆಯುವರು ಹೇಗೆ?

------ಅಮರನಾಥ್ ವಿ.ಬಿ