ಒoದು ಪ್ರಶ್ನೆ

Submitted by Shobha Kaduvalli on Sat, 12/29/2012 - 11:45

ಮಾನ್ಯರೇ,

ಸ‌oಪದದಲ್ಲಿ ಬರೆದ‌ ನ‌oತರ‌ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ‌. ತಿಳಿಸುವಿರಾ?

ಶೋಭಾ