ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 02/19/2013 - 10:39

ಪ್ರೇಮಕ್ಕೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ.