ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 02/20/2013 - 10:49

ಅಂತಃಕರಣ ಹಾಗೂ ಸರಳ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಯೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ.