ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Thu, 02/21/2013 - 12:08

ಚಿಂತೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ, 'ಅಸೂಯೆ' ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರು.