ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Sat, 02/23/2013 - 11:57

ಬೇರೊಬ್ಬರ ಗುಲಾಮರಾದ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗುಣ ದೂರಾಗುತ್ತದೆ.