ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Sun, 02/24/2013 - 10:58

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಉಳ್ಳವರು ಬಹುಮಂದಿ , ವಿವೇಕ ಉಳ್ಳವರು ಬಹು ಕಡಿಮೆ.