ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Mon, 02/25/2013 - 11:23

 ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡದಿರುವವನು ಮೌನಿ.