ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 02/26/2013 - 11:19

ಹರ ಕೊಲ್ಲಲ್ ಪರ ಕಾವನೇ.