ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 02/27/2013 - 11:43

ಕೀರ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಲೆಯಂತೆ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು!