ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ...

Submitted by Maalu on Thu, 02/28/2013 - 11:02
ಬರಹ

 

-ಮಾಲು 
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ...
ವಿವಿಧ ವೇಷ 
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ 
ನಮ್ಮದೆಂದು  ಸಾರುತಾ...
ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲೆ  ಮಡಿವೆ,
ಮಾತೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ 
ಕನ್ನಡವನು  ಆಡುತಾ...
-ಮಾಲು