ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Fri, 03/01/2013 - 12:40

ವಿಸ್ತಾರವೊಂದೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾರದು.