ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Fri, 03/01/2013 - 12:43

ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ನಷ್ಟವೇ ಉತ್ತಮ.