ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Sat, 03/02/2013 - 11:11

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗ, ದು:ಖವೇ ನರಕ,

ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು.