ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Mon, 03/04/2013 - 10:35

ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದರೂ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವೇ. ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.