ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Thu, 03/07/2013 - 11:58

ಮನಸ್ಸು ಮೃದುವಾಗಬೇಕು,ಹೃದಯ ಅರಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.