ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Sat, 03/09/2013 - 10:42

ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳ ತಾಯಿ.