ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Sun, 03/10/2013 - 11:00

ನಿಜವಾದ ಗುಣಕ್ಕೆ ತನ್ನದು ಗುಣ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.