ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Mon, 03/11/2013 - 09:17

 ಅಜ್ಞಾನದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನೀನು ಪಾರಾಗಲಾರೆ.