ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Tue, 03/12/2013 - 10:55

ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಹಾದಿಯಿಂದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯ.