ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 03/13/2013 - 10:34

ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಾಸ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಕವಿಯಾಗಲಾರರು;

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಲಾರರು.