ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 03/20/2013 - 15:40

ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!