ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 03/20/2013 - 15:44

ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಗಳಲ್ಲಿ 'ಆಕಸ್ಮಿಕ'ದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು.