ನುಡಿಮುತ್ತು

Submitted by ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು on Wed, 03/20/2013 - 15:46

ಪ್ರಜಾ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವು ಕ್ರೂರವಾಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ,

ಪಾಪಹೇತುವಾಗಿರಲಿ ದೋಷಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ,

ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆಯ ಹೊಣೆ  ಹೊತ್ತವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು.